logo

 
 
Sp?dzaj?c czas przed telewizorem i graj?c w nasze ulubione gry na konsol? Pegasus, cz?sto natykali?my si? na tytu?y, które sprawia?y nam du?o problemów w trakcie grania, problemów które by?y dobrym powodem do wyrywania sobie w?osów z g?owy, przeklinania a nawet ciskiankiem padem o pod?og?. Do takich gier niew?tpliwie nale?y zaliczy? kultow? serie Ninja Ryukenden.
 
Kto z nas chocia? raz nie w??czy? tej gry by z ciekawo?ci zmierzy? si? z ultra trudnym poziomem trudno?ci, na pierwszy rzut oka ultra trudnym, gdy? tak naprawd? ka?d? nielogiczn? i niezrozumia?? przeszkod? da si? omin??. Trzeba tylko znale?? luk? i z szybko?ci? w??a wbi? si? w przestrze? zanim b?dzie za pó?no, ka?dy najmniejszy b??d mo?e zako?czy? si? ?mierci?, dlatego nale?y zag??bi? si? w tajemn? sztuk? Ninja, oddycha? powoli i opanowa? swój gniew gdy? tylko spokój mo?e nas uratowa?..
Grzebi?c w tekturowym pudle nadgryzionym z?bem czasu, wype?nionym po brzegi grami, wpad? nam do r?ki zacny tytu? Ninja Ryukenden III. No tak, grali?my w poprzednie cz??ci i dobrze pami?tamy czym to si? ko?czy?o, ale co? nas jednak tkn??o, ?eby sprawdzi? i t? cz???. Jaka? tajemna staro?ytna moc, ta sama, która w?o?y?a nam do r?ki kaset? z t? gr?. Dr??cymi r?koma wsadzamy kartrid? do konsoli, serce wali nam jak m?ot kowalski, a na czole pojawi?y si? pierwsze krople potu, zacz??o si?! Na ekranie tytu?owym ujrzeli?my znajome logo, lecz tym razem nie b?dzie bólu, nie b?dzie p?aczu i zgrzytania z?bów, tym razem ta gra poch?onie nas na dobre, by do ko?ca poprowadzi? naszego bohatera i dope?ni? przeznaczenie, które na niego czeka..
Ale o czym ja w?a?ciwie pieprz?? Ju? wyja?niam i spiesz? z pomoc?! :)
 
ALE O CZYM JA W?A?CIWIE PIEPRZ?? CZYLI O CO TAK NAPRAWD? TUTAJ CHODZI:
 
 
                
 
Ninja Ryukenden III to kolejna cz??? zr?czno?ciowej gry o wojowniku ninja znanym nam jako Ryu Hayabusa. Tym razem zostali?my wpl?tani w zabójstwo Irene; dziewczyny Ryu. Kto? wrobi? naszego bohatera w morderstwo, aby oczy?ci? si? z zarzutów oraz pom?ci? ukochan?, Ryu rusza ponownie na spotkanie ze ?mierci?, by wykona? niebezpieczn? misj?. Gra standardowo jest bardzo dynamiczna, wykonujemy liczne akrobacje, skoki oraz starcia bezpo?rednie, kieruj?c si? szybko ca?y czas do przodu lub w gór? ekranu, wspinaj?c si? po stromych ska?ach lub g?adkich ?cianach laboratoriów. Zbieramy przy tym ro?ne przedmioty oraz specjalne moce – o których opowiem pó?niej. Oprócz niezliczonych przeciwników takich jak wojownicy ninja, ?o?nierze, mutanci i niebezpieczne zwierz?ta, po przej?ciu ka?dego poziomu czeka na nas boss. Ka?dy z nich jest gorszy od poprzedniego, ale na ka?dego mamy sposób; trze?wy umys? oraz dobra strategia tu klucz do szybkiego zwyci?stwa. W trakcie gry zagra?a? nam b?d? równie? liczne przeszkody, takie jak ruchome piaski, gor?ca lawa, ruchome b?d? znikaj?ce platformy, ?mierciono?ne lataj?ce roboty i inne rzeczy przy których b?dziemy musieli troch? pog?ówkowa? aby nasz bohater nie zosta? zraniony i móg? spokojnie zaliczy? kolejny poziom. Jedn? z zalet Ryu jest niew?tpliwie umiej?tno?? wspinania si? po ?cianach oraz mo?liwo?? uczepiania si? od do?u ró?nych platform, co nieraz uratuje mu ?ycie w najgor?tszych momentach rozgrywki; wszak jak na Ninje przysta?o jest bardzo zwinny :). Granie t? postaci? sprawia naprawd? du?o przyjemno?ci, wr?cz mo?na si? wykaza? pomys?owo?ci? i polotem w pokonywaniu kolejnych poziomów; w dziedzinie gier typu Pegasus/NES jest to druga zaraz po Mario posta?, której sterowanie nie sprawia graczowi ?adnej trudno?ci i oporów. Bardzo wa?nym elementem w grze, który mo?na zaliczy? jako plus jest tzw brak ‘’Respawn’owania’’ si? przeciwników w miejscach w których si? przed chwil? by?o. My?l?, ?e jest to bardzo pozytywna rzecz, graj?c w pierwsz? cz??? Ninja Ryukenden wiele razy nas irytowa?y chwile gdy z jakiej? przyczyny wrócili?my si? po co? a nagle przed nami wyrós? ten sam go?? którego zabili?my par? sekund temu, co zwykle ko?czy?o si? niechcianymi obra?eniami lub ?mierci? naszego bohatera. Mi?dzy aktami jak zwykle witaj? nas cut-scenki, które wyja?niaj? nam co nieco z przebiegu dalszej fabu?y, nie s? zbyt skomplikowane ale jak na 8-bitowe standardy s? bardzo dobrze zrobione i przyjemnie si? je ogl?da czekaj?c na dalszy etap gry (niecierpliwi mog? je wy??czy? u?ywaj?c jednego przycisku na padzie, by dalej gna? naszego bohatera hen przed siebie :)).
 
                
 
TAJEMNE MOCE NINJA:
 
Jak wspomnia?em wcze?niej, nasz dzielny bohater Ryu Hayabusa do pomocy w walce z niebezpiecznymi wrogami mo?e wykorzsyta? magiczne przedmioty lub tajemne moce Ninja, które s? swobodnie rozmieszczane na ka?dej planszy. Wystarczy tylko uderzy? mieczem by Ryu mog? je zebra?. Niektóre z nich s? dobrze ukryte, graj?c wielokrotnie w Ninja Ryukenden III mo?na si? na nie natkn?? w miejscach, których wcze?niej nie brali?my pod uwag?. Pozwólcie, ?e wymienie wszystkie ''znajd?ki'', które mo?na spotka? w grze:
 
 
PRZEDMIOTY:
 
 Moc Ninja – uzupe?nia energie many, bez niej magiczne moce oraz bronie s? bezu?yteczne. W grze mo?na spotka? dwa typy; niebieski oraz czerwony – niebieski uzupe?nia 10 punktów many, natomiast czerwony przywraca pe?n?
moc.
 
 Dzban – bardzo po??dany artefakt który ma moc leczenia; uzupe?nia 6 jednostek energii ?yciowej Ryu.
 
Zwój Smoczego Ducha - Powoduje wzrost punktów many – im wi?cej jednostek tym d?u?ej mo?emy korzysta?
z tajemnych mocy oraz broni.
 
 1 UP – Ten przedmiot dodaje jedno ?ycie
 
Miecz Smoczego Ducha – Za spraw? tego pot??nego miecza zwi?ksza si? zasi?g ra?enia oraz si?a ataku, zaprawd? w tym or??u drzemie moc smoczego boga.
 
SPECJALNE MOCE:
 
 Gwiazda Wiatru – Rzut gwiazd? a? do kraw?dzi ekranu, która zabija po drodze wszystkich wrogów znajduj?cych si? w jej linii lotu, po czym wraca jak bumerang z powrotem, dobijaj?c przeciwników którzy omin?li jej ?miertelne ostrza. Koszt Gwiazdy Wiatru wynosi 10 pkt many.
 
 Ogniste Smocze Kule- Tylko osoba, która dzier?y Smoczy Miecz jest wstanie posi??? t? tajemn? sztuk?. Moc która drzemie w Smoczym Mieczu przemienia si? w kul? energii, któr? mo?esz rzuci? pod k?tem w dó? prosto w przyczajonego wroga. Koszt Ognistych Kul wynosi 8 pkt many.
 
 Sztuka Ognistego ko?a – To tajemna sztuka opracowana przez samego Ryu, której wynalezienie przep?aci? hektolitrami potu podczas specjalnego treningu. Sztuka polega na rzuceniu ognistego ko?a pod k?tem w gór? prosto w przeciwnika. Dzi?ki tej sztuce ka?dy wróg, który zajdzie ci drog? zostanie spalony ?ywcem. Koszt Ognistego Ko?a wynosi 8 pkt many.
 
 Podmuch Fali Uderzeniowej – To sztuka, która transformuje drzemi?c? w tobie energie w dwa ostrza wyrzucane jednocze?nie w gór? i w dó?. Ostrza energii przecinaj? ka?dego wroga, który b?dzie chcia? si? do Ciebie zbli?y? od do?u lub góry. Koszt tej sztuki wynosi 10 pkt many.
 
 Ogniste Ko?o Nie?miertelno?ci – Sztuka dzi?ki której Ryu mo?e wezwa? ogniste kule, które go otocz? i b?d? wirowa? dooko?a niego przez 4 sekundy tworz?c ogniste ko?o które zniszczy ka?dego wroga na którego wpadnie nasz bohater. Dzi?ki tej technice, ?aden wróg nie jest w stanie Cie zrani?, co jest niew?tpliwie du?? zalet? Ognistego Ko?a. Nale?y uwa?a? by w czasie dzia?ania tej sztuki nie zabra? innej tajemnej broni, gdy? wtedy Ogniste Ko?o Nie?miertelno?ci straci sw? moc. Koszt tej wspania?ej sztuki wynosi a? 20 pkt many.
 
 
CHWILA NAMYS?U..
 
   Wiele razy w ?yciu napotka?em si? z grup? graczy dla których ta cz??? Ninja Ryukenden jest najgorsza, by? mo?e by?a dla nich za ?atwa i nie dawa?a takich dozna? jak hardcorowe momenty w cz??ci pierwszej i drugiej. Osobi?cie uwa?am inaczej; my?l?, ?e w?a?nie ta cz??? jest najbardziej dojrza?a z ca?ej trylogii a twórcy dostatecznie zadbali by ka?dy gracz móg? znale?? w niej co? dla siebie. Ninja Ryukenden III to gra która nie zra?a od samego pocz?tku grania; gdy po raz pierwszy w ni? zagra?em poch?on??a mnie bez reszty do tego stopnia, ?e wracaj?c nast?pnego dnia po szkole ponownie do niej zasiad?em obmy?laj?c now? strategi? pokonywania kolejnych poziomów. Musz? przyzna?, ?e pierwszy raz podszed?em do niej sceptycznie i ba?em si?, ?e moja przygod? z t? gr? sko?czy si? na 2 akcie, tak jednak nie by?o; kieruj?ca mn? jaka? niewidzialna si?a pcha?a mnie coraz dalej i dalej a? do samego ko?ca i cho? nie by?o ?atwo nie zra?a?em si? tak jak przy poprzednich cz??ciach. Ta gra ma jak?? magie, która potrafi zaw?adn?? nawet takiego laika jak ja, magia która nakazuje graczowi brn?? ca?y czas do przodu, niewidzialna si?a która przezwyci??y wszystko i za to w?a?nie nale?? si? brawa twórcom gry bo w przeciwie?stwie do cz??ci pierwszej i drugiej Ninja Ryukenden III to arcydzie?o wysokiej klasy!
 
 
Pozdrawiam!
 
Keeper :)
 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)