logo

BATTLE CITY - CZYLI NASZE TANKI...

Battle Tank CardrigeWr?my na chwil? w przesz?o??, do beztroskich lat dzieci?stwa. Korzystaj?c z chwili wolnego czasu mi?dzy odrabianiem lekcji z J?zyka Polskiego a sprz?taniem w?asnego pokoju, nadszed? czas na zabaw?, w tym przypadku odpalenie naszego Pegasusa. Po ub?aganiu rodzicw o przyzwolenie grania obiecuj?c, ?e lekcje zostan? odrobione zasiadamy do naszej ukochanej konsoli i wyci?gamy nasz? jedyn? kaset? z gr? 168 in 1. Nagle powstaje dylemat w co tu zagra? skoro ma si? tyle wspania?ych gier na jednym kartrid?u?


Po d?u?szym przesuwaniuw gr? i w d?wska?nika pod postaci? rakiety', wybr pada na numer 38 pod nazw? TANKI, odpalamy gr? i naszym oczom ukazuje si? logo BATTLE CITY znane nam, m?odym polakom pod prost? nazw? TANKI, ktr? nieraz wymawiali?my na szkolnej przerwie chwal?c si? ile zdobyli?mypunktw.

Ale o co w tej zabawie w?a?ciwie chodzi? Przejd?my wi?c od razu do szczeg?w naszej gry, bo czasu jest coraz mniej, a lekcje do odrobienia czekaj? :).

Podobny obrazPodobny obrazPodobny obraz

Na ekranie tytu?owym pod logiem, mamy opcje agry; wybr jednego lub dwch graczy, co jest niew?tpliwie wielkim atutem tej gry, gdy? mo?emy razem z koleg? b?d? kole?ank? wsplnie atakowa? wrogie pojazdy. Gra zawiera rwnie? edytor plansz, dzi?ki ktremu mo?emy tworzy? w?asne mapy. Kto z nas nie sp?dza? godzin nad tworzeniem skomplikowanych i r?norodnych map do tej gry? Wed?ug mnie to te? jest wielkim plusem, dzi?ki takim rozwi?zaniom gra daje nam wiele godzin rozrywki. Zasady gry s? proste i przyjemne: Kierujemy ??tym czo?giem (b?d? te? zielonym jako drugi gracz), ktry ma do wykonania dwa zadania bojowe; zlikwidowa? 20 wrogich pojazdw, ktre pojawiaj? si? kolejno na mapie, oraz ochroni? przed wrogimi czo?gami Orze?ka zamurowanego za cienk? ?cian?, czyli w naszym bunkrze; dobr? strategi? jest nie oddala? si? od Or?a gdy w pobli?u roi si? od czo?gw dwa niechciane strza?y i naszym oczom mo?e si? ukaza? napis GAME OVER :)) Rwnie? gracz mo?e przez przypadek strzeli? sobie samobja w bramk?. Orze?ek jest podatny na wszelkie pociski, wi?c trzeba go dobrze pilnowa?. Swoj? drog? od azawsze ten Orze?ek kojarzy? mi si? z Polskim god?em a wrogie czo?gi to oczywi?cie by?y Szwabskie Tygrysy chyba za du?o si? ''Czterech pancernych i pies'' naogl?da?em w dzieci?stwie ;). Graj?c na dwch graczy nale?y te? uwa?a?, ?eby nie strzeli? do siebie nawzajem, daje nam to efekt zamro?enia partnera na kilka sekund.

Na ka?dej mapie, mamy tak?e r?ne przeszkody i elementy, s? to:

Czerwoneceg?y - Pokrywaj? wi?kszo?? mapy tworz?c w?skie przej?cia i przeszkody, mo?na je bez problemu zniszczy? zwyk?ymi pociskami, te same ceg?y otaczaj? te? naszego Or?a.

Zbrojone Ceg?y W przeciwie?stwie do czerwonych jest ich mniej i nie dzia?aj? na nie zwyk?e pociski. By sforsowa? t? przeszkod? nale?y zebra? trzy Gwiazdki, ale o tym p?niej.

Chaszcze Zarwno nasze czo?gi jak i wrogie mog? si? w nich ukrywa? by atakowa? z zaskoczenia. Najtrudniej dostrzec Zielony Czo?g gracza nr 2, idealnie si? w nim kamufluje :)

Woda Nie da si? zniszczy? tej przeszkody ani przez ni? przejecha?. Poprzez wod? mo?emy jedynie strzela? do wrogich pojazdw znajduj?cych si? po jej drugiej stronie.

Lodowisko Nasze czo?gi ?lizgaj? si? po nim, przez co trac? przyczepno??. Trudniej jest wtedy manewrowa? pojazdem i unika? wrogich pociskw.


Je?li chodzi o naszych przeciwnikw to mamy do czynienia z czterema rodzajami czo?gw:

Normalny Czo?g Najs?abszy i najwolniejszy pojazd w grze. Dostajemy za niego 100 pkt.

Szybki Czo?g - Najszybszy pojazd w grze, ale mo?e strzela? tylko zwyk?ymi pociskami.Dostajemy za niego 200 pkt.

Uzbrojony Czo?g Bardzo podobny do Normalnego Czo?gu, z t? r?nic?, ?e potrafi szybciej strzela? pociskami. Dostajemy za niego 300 pkt.

Pancerny Czo?g Najwi?kszy i najbardziej wytrzyma?y pojazd w grze, ?eby go zniszczy? nale?y strzeli? do niego a? 4 razy! Jest za to bardzo wolny. Dostajemy za niego 400 pkt.

G?wnym celem wrogich czo?gw jest zmieszczenie naszego Orze?ka, dlatego za wszelk? cen? nale?y go bronic. Czasami na planszy pojawia si? migaj?cy na czerwono czo?g gdy go zestrzelimy, pojawiaj? tzw Ulepszenia za ktre dostajemy 500 pkt. oraz specjalne bonusy.

W grze mamy do zdobycia a? 6 Ulepsze?, s? to:

Gwiazda Powoduje szybkostrzelno?? czo?gu oraz wzmocnion? amunicj?. Gdy zdob?dziemy trzy takie gwiazdki b?dziemy mogli niszczy? stoj?ce nam na drodze Zbrojone Ceg?y.

Granat - Bardzo przydatna bro? masowego ra?enia, likwiduje on wszystkie wrogie czo?gi znajduj?ce si? w danym momencie na mapie.

He?m Daje nam na krtki moment obronn? tarcze, dzi?ki ktrej pociski wrogich czo?gw s? dla nas niegro?ne.

?opata Dzi?ki niej mury otaczaj?ce Or?a s? niezniszczalne! Niestety dzia?a to tylko na moment.

Czo?g Po zdobyciu, dostajemy jedno ?ycie gratis.

Zegar Na moment zatrzymuje w miejscu wszystkie wrogie pojazdy. Bardzo przydatna rzecz! Dzi?ki Zegarowi mo?emy bez problemu zlikwidowa? wi?kszo?? wrogich pojazdw, ktre znajduj? si? w danej chwili na mapie.


Jak wida? wszystkie te Ulepszenia s? bardzo przydatne dla graczy i u?atwiaj? znacznie rozgrywk?. Trzeba jednak si? ?pieszy? ?eby je zebra?, gdy? bardzo szybko znikaj? z planszy. Po zniszczeniu Czerwonego Czo?gu nigdy nie wiadomo w ktrym miejscu dok?adnie si? pojawi?. Ulepszenia zawsze s? losowo generowane na mapie.

Teraz ju? mniej wi?cej wiemy o co chodzi w tej ca?ej wojnie czo?gw. Do przej?cia mamy a? 100 map, istnieje jednak mo?liwo?? wybrania dowolnej mapy (tak jak przy innych grach Wrecking Crew lub Ice Climber), tak?e zabawy na d?ugie godziny nam nie zabraknie. My?l?, ?e gra przesz?a prb? czasu i nawet dzisiaj wracaj?c do Battle City mo?emy mie? du?? radoch? z grania. Prawdziwe gry mo?na pozna? po tym, ?e s? grywalne, a nasze Tanki takie w?a?nie s?. Maj? w sobie co? co nap?dza nas do grania, zw?aszcza jak wybierzemy dwu-osob? rozgrywk?. Powraca wtedy ten ca?y czar dzieci?stwa z minionych lat, kiedy to z koleg? lub cz?onkami rodziny rozprawiali?my si? z wrogimi Czo?gami :)

Znalezione obrazy dla zapytania battle city Znalezione obrazy dla zapytania battle cityZnalezione obrazy dla zapytania battle city

Chyba czas dobiega ko?ca, zegar wskazuje godzin? 20:00 a jeszcze tyle lekcji jest do zrobienia. Trudno, jutro znowu si? pogra a przy okazji opowie w szkole kolegom w co si? gra?o tego dnia. Spokojnie przesuwamy prze??cznik na OFF i wyci?gamy kaset? z konsoli. z szacunkiem odk?adaj?c j? do pude?ka, by nast?pnego dnia znw przyj?? i odpali? jak?? gr? z tej sk?adanki.. Tak, to by?y cudowne czasy, dla dziecka proste i radosne, a wszystko dzi?ki naszej konsoli Pegasus i grom takim jak Tanki, ktre b?d? co b?d? by?y jedn? z nielicznych rozrywek lat 90.

Znalezione obrazy dla zapytania battle city game over


Pozdrawiam!


Keeper :-)

http://rolkawspomnien.blogspot.com/

 
Najpopularniejsze gry:
Super Mario Bros. NES pegasus Contra tank nes pegasusDr Mario circuscharlie Arkanoid
Polub nas :)